Regulamin

Regulamin serwisu PlanBieganie.pl / Henryk Szost

1. Definicje
 • Zawodnik - użytkownik serwisu, który będzie posiadał indywidualne konto Zawodnika w Serwisie, opłaci odpowiedni abonament oraz będzie korzystał z funkcjonalności serwisu w ramach wykupionego abonamentu.
 • Trener - użytkownik serwisu, który poprzez Aplikację kontaktuje się z Zawodnikiem oraz wypełnia wszystkie wymagane funkcjonalności w ramach wybranego przez Zawodnika abonamentu.
 • Aplikacja - oprogramowanie, będące częścią Serwisu, do której dostęp następuje po zarejestrowaniu i opłaceniu abonamentu, dzięki której Trener kontaktuje się z Zawodnikiem, wypełniając wszystkie funkcjonalności w ramach wykupionego przez Zawodnika abonamentu.
 • Serwis - strona internetowa https://planbieganie.pl/trener-biegania-henryk-szost/ w części ogólnodostępnej dla wszystkich użytkowników oraz Aplikacji, której właścicielem jest stowarzyszenie ATELIER SPORTU, ul. Dolna 11 / I, Aleksandria Pierwsza, 42-274 Konopiska, NIP 5732916095, REGON 38496134800000.
 • Administrator - podmiot, który odpowiedzialny jest za prawidłowe działanie Aplikacji oraz przetwarzanie danych osobowych - w tym przypadku jest to właściciel serwisu.
2. Postanowienia ogólne
 • Serwis powstał z myślą o pomocy osobom aktywnym w opracowywaniu planu treningowego. Plany treningowe są jedynie zaleceniami dla Zawodnika i nie gwarantują osiągnięcia celu, na który może składać się więcej czynników.
 • Serwis zapewnia, że Trenerzy mają wiedzę, doświadczenie oraz dokładają wszelkich starań do odpowiedniego wypełnienia zawartości oferowanych pakietów.
 • Serwis zapewnia, że dokłada wszelkich starań do tego, żeby Aplikacja i wszystkie związane z nią funkcjonalności działały poprawnie. Istnieją jednak przypadki losowe za które Serwis nie ponosi odpowiedzialności.
 • W związku z ograniczonymi możliwościami Trenerów oraz starannością o jak najwyższą jakość usługi istnieje możliwość ograniczenia dostępnych miejsc w ramach określonego pakietu danego Trenera.
3. Korzystanie z serwisu
 • Korzystanie z ogólnej części Serwisu jest darmowe, dostępne dla wszystkich i nie wymaga rejestracji.
 • Korzystanie z Aplikacji jest odpłatne w ramach wybranego abonamentu i dostępne dla osób, które skończyły 18 lat oraz posiadają zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia aktywności fizycznej.
 • Do korzystania z Serwisu oraz szczególnie Aplikacji niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci Internet, zainstalowanej Przeglądarki Internetowej z włączoną obsługą plików cookie oraz włączonym przetwarzaniem kodu Javascript.
 • W celu korzystania z Aplikacji niezbędne jest założenie indywidualnego konta Zawodnika. Aby to zrobić należy przejść następujące kroki:
   - wybrać pakiet, z którego Zawodnik chce korzystać,
   - ewentualnie wybrać opcje dodatkowe,
   - wypełnić ankietę wstępną oraz zaakceptować niniejszy regulamin korzystania z Serwisu,
   - zaleca się również przesłanie aktualnych badań wydolnościowych oraz badań krwi w celu sprawniejszej oceny aktualnego stanu wytrenowania Zawodnika,
   - opłacić wybrany abonament.
 • Po wypełnieniu powyższych kroków na adres email Zawodnika wysłany zostanie link aktywacyjny, a następnie dane do logowania, dzięki którym Zawodnik uzyska dostęp do Aplikacji.
 • Opłacenie abonamentu następuje z góry i w całości.
 • Po opłaceniu abonamentu konto Zawodnika staje się aktywne na opłacony okres wraz z dniem wpływu środków na konto Serwisu.
 • Opłacanie abonamentu następuje tylko i wyłącznie poprzez płatności elektroniczne Dotpay.
 • Po skutecznym opłaceniu abonamentu Zawodnik zostanie powiadomiony odpowiednim komunikatem na podany adres email.
 • Opłacenie abonamentu jest równoznaczne z zawarciem wiążącej umowy między Zawodnikiem, a Serwisu.
 • Zawodnik, będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od powyższej umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, chyba, że Zawodnik rozpocznie korzystanie z Serwisu przed tym terminem.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zawodnik powinien wysłać w formie pisemnej na adres Serwisu.
 • Na żądanie zgłoszone przez Zawodnika Serwis wystawi Fakturę VAT.
 • Po upływie okresu opłaconego abonamentu i dalszym nieopłaceniu go przez zawodnika konto przestaje być aktywne.
 • Okres ważności abonamentu jest niepodzielny i nieprzerwany, chyba, że zaistaniały przerwy w dostarczeniu usługi spowodowane z winy Serwisu.
 • Serwis może odmówić przedłużenia okresu abonamentu w przypadku naruszenia przez Zawodnika postanowień niniejszego regulaminu.
 • Po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia opłaconego abonamentu konto Zawodnika może zostać usunięte przez Administratora.
 • Konto zawodnika może być również usunięte na jego wyraźną prośbę przesłaną do Serwisu.
4. Prawa i obowiązki użytkownika
 • Zawodnik przystępując do współpracy z Serwisem zapewnia, że jest w dobrej kondycji fizycznej, brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań do realizowania zaleceń Trenera, a także na bieżąco monitoruje swoje zdrowie, kondycję fizyczną i konsultuje wszelkie aspekty ryzyka związanego z uprawianiem sportu z lekarzami i specjalistami.
 • Zawodnik, który wykuipi abonament może korzystać z wszystkich funkcjonalności Serwisu w granicach wykupionego pakietu.
 • Zawodnik realizuje zalecenia Trenera we własnym zakresie, dopasowując je do aktualnego stanu zdrowia, zaleceń lekarzy i specjalistów oraz warunków otoczenia. Informacje podane w serwisie lub przez Trenera nigdy nie zastąpią fachowych porad lekarza czy specjalisty w danej dziedzinie.
 • Dokonując rejestracji w Serwisie oraz opłacając abonament Zawodnik potwierdza, że rozumie i akceptuje warunki poniższego regulaminu.
 • Zawodnik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą świadczonej usługi, którą należy przesłać na adres kontakt@planbieganie.pl. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich złożenia.
 • Zawodnik podejmujący współpracę zapewnia, że podaje rzetelne i prawdziwe dane w ankiecie wstępnej i dalszych etapach współpracy oraz, że nie ukrywa żadnych faktów mających wpływ na realizację planów treningowych, a także potwierdza autentyczność podanych danych.
 • Zawodnik podejmujący współpracę z Serwisem jest świadomy, iż wykonywanie czynności treningowych może nieść za sobą ryzyko doznania kontuzji, uszczerbku na zdrowiu, a w skrajnych przypadkach może prowadzić do śmierci. Zawodnik we własnym zakresie powinien zadbać o bezpieczną realizację zaleceń Trenera i odpowiednio dostosowywać poziom ich zaawansowania do swoich możliwości, a także na bieżąco konsultować swój stan zdrowia z lekarzami i specjalistami. W przypadku jakichkolwiek symptomów złego zdrowia czy samopoczucia Zawodnik niezwłocznie poinformuje o tym Trenera, a także skonsultuje się z lekarzem lub specjalistą.
 • Serwis, a w szczególności Trener nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku braku realizacji zaleceń wymienionych w niniejszym regulaminie, a także w przypadku braku realizacji zaleceń kierowanych ze strony Trenera.
 • Zabronione jest działanie przez Zawodnika na szkodę Serwisu, szczególnie atakując oprogramowanie Aplikacji przez złośliwe programy czy wprowadzanie złośliwego kodu.
 • Zakazane jest przenoszenia praw Zawodnika na inną osobę bez zgody Serwisu.
 • Zawodnik zobowiązany jest chronić z należytą starannością dane uwierzytelniające dostęp do jego konta w serwisie. Zakazane jest udostępnianie tych danych osobom trzecim, a więc również korzystanie z konta Zawodnika przez osobę trzecią.
 • Zawodnik podejmując współpracę z Serwisem jest świadomy, że plany treningowe nie zawsze muszą przynieść zamierzony efekt, a do ich przydatnosci i skuteczności niezbędne jest odpowiednie zaangażowanie się zawodnika w realizację tych planów. Zawodnik w jak największym stopniu powinien współpracować z Trenerem i rzetelnie wypełniać wszystkie informacje, które są niezbędne dla Trenera w celu ułożenia odpowiedniego planu treningowego
5. Prawa autorskie
 • Wszystkie części Serwisu, w tym treści, teksty, grafiki, opracowania, oprogramowanie chronione są prawem autorskim.
 • Zawodnik nie ma prawa powielać, udostępniać, rozpowszechniać żadnych elementów Serwisu, w tym w szczególności żadnych treści osobom trzecim bez zgody i wiedzy Serwisu.
 • W stosunku do Zawodnika łamiącego postanowienia powyższego punktu Serwis może usunąć konto lub podjąć odpowiednie kroki prawne.
6. Ochrona danych osobowych
 • Zawodnik w formularzu wstępnym musi podać odpowiednie dane identyfikujące jego osobę oraz aktualny poziom wytrenowania.
 • Zawodnik zobowiązany jest do podania faktycznych i aktualnych danych.
 • Podając te dane Zawodnik zgadza się na ich przetwarzanie przez Administratora w zakresie wymaganym do odpowiedniego wykonania usługi.
 • Zgromadzone dane podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Zawodnik akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że zapoznał się z zasadami ochrony danych osobowych i wyraża zgodę na ich przetwarzanie.
 • Zawodnik w każdej chwili ma prawo wglądu, edycji oraz usunięcia zbieranych danych osobowych.
 • Administrator przetwarza tylko i wyłącznie te dane, które były podane przez Zawodnika.
 • Zawodnik odmawiając podania danych osobowych lub żądając ich usunięcia jest świadomy tego, że jest to równoznaczne z tym iż Serwis nie będzie mógł zrealizować wobec niego usługi.
 • Administrator danych osobowych nie będzie udostępniał danych osobowych stronom trzecim bez wiedzy i zgody Zawodnika.
 • Administrator dołoży wszelkich starań, aby przechowywać dane w odpowiednio wysokim stopniu bezpieczeństwa.
7. Postanowienia końcowe
 • W celu odpowiedniego świadczenia usługi w Serwisie używane są tzw. cookies, czyli informacje, które są zapisywane na komputerze Zawodnika, z których korzysta Aplikacja oraz Administrator. Zawodnik może wyłączyć obsługiwanie plików Cookies, jednak w takim przypadku może być niemozliwe wykonywanie usługi przez Serwis.
 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie losowe przypadki, w szczególności za brak dostępu do usługi, spowodowany przez dostarczycieli usług zewnętrznych.
 • Przerwy w działaniu Aplikacji mogą również wystąpić z powodu aktualizacji lub przebudowy Serwisu. O takim fakcie każdorazowo zostanie powiadomiony Zawodnik z odpowiednim wyprzedzeniem.
 • Serwis zastrzega sobie prawo wysłania do Zawodnika niezapowiedzianych wiadomości email, stanowiących informację w ramach prowadzonych usług oraz działaniu aplikacji.
 • Spory, które ewentualnie wynikną z wykonywania umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności przez rokowania i porozumienie Stron.
 • Strony, których nie uda się rozstrzygnąc na drodze rokowania, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Właściciela serwisu.
 • Na wypadek, gdyby niektóre postanowienia niniejszego regulaminu okazały się nieważne, bezskuteczne lub mogłyby być uznane za klauzule niedozwolone, wówczas nie powoduje to nieważności całego regulaminu, a w miejsce nieważnych postanowień zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa.
 • Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. W takim przypadku poinformuje Zawodnika o zmianie odpowiednich zapisów oraz dacie, z którą wejdą w życie, a także wyśle na adres email pliku z całościowym tekstem regulaminu.
 • Zawodnik w przypadku braku akceptacji nowego regulaminu może zrezygnować w każdym momencie z korzystania z serwisu i żądać usunięcia jego konta.
 • Adres kontaktowy do wszelkich zapytań, uwag, spostrzeżeń - kontakt@planbieganie.pl

Płatności obsługiwane przez