Regulamin

Regulamin obozów PlanBieganie.pl

1. Organizator
 • Organizatorem obozów PlanBieganie.pl jest Ludowy Klub Sportowy MOSiR Sieradz, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz, NIP 827-228-00-64, REGON 100928816.
2. Uczestnictwo w obozach
 • Uczestnikiem obozu może zostać osoba pełnoletnia będąca w dobrej kondycji fizycznej, pozwalającej bez przeszkód realizować plan obozu zalecony przez prowadzącego obóz. Uczestnik zapewnia, że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych oraz innych, do realizowania zaleceń prowadzącego obóz, a także, że na bieżąco monitoruje swoje zdrowie, kondycję fizyczną i konsultuje wszystkie aspekty ryzyka związanego z uprawianiem aktywności fizycznej z lekarzami i specjalistami.
 • Aby zostać uczestnikiem obozu należy wypełnić odpowiedni formularz na stronie www.planbieganie.pl, podając wszelkie niezbędne informacje oraz akceptując poniższy Regulamin.
 • Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego w ciągu 7 dni należy wpłacić zaliczkę w wysokości 50% opłaty za obóz na konto organizatora podanego w wiadomości zwrotnej. W razie nie uiszczenia zaliczki w ciągu 7 dni uczestnik zostaje usunięty z listy uczestników obozu i musi przejść rejestrację ponownie. Pozostałą część kosztu obozu należy opłacić do 7 dni przed datą rozpoczęcia obozu.
 • Opłata za obóz nie zawiera kosztów dojazdu na obóz.
 • Na żądanie zgłoszone przez uczestnika obozu organizator wystawi fakturę VAT.
3. Obowiązki organizatora
 • Organizator zobowiązuje się zrealizować obóz zgodnie z przedstawionymi na stronie www.planbieganie.pl wymogami.
 • Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań do odpowiedniej realizacji obozów, jednak istnieją wypadki losowe, za które organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • W trosce o jak najwyższą jakość usług organizator ogranicza ilość uczestniczących w obozie osób.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, jeśli uczestnik nie stosuje sie do zaleceń prowadzącego obóz, ani do norm bezpieczeństwa i zasad prowadzonych przez miejsce organizacji obozu.
4. Prawa i obowiązki uczestników obozu
 • Uczestnik obozu zobowiązany jest przestrzegać wskazówek i zaleceń organizatora oraz prowadzących obóz oraz respektować harmonogram obozu.
 • Uczestnik obozu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów oraz regulaminów bezpieczeństwa w miejscu organizacji obozu. Uczestnik ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody dokonane w miejscu organizacji obozu.
 • Uczestnik obozu uczestniczy w zajęciach prowadzącego obóz dobrowolnie i na własną odpowiedzialność, mając świadomość, że uczestnictwo w zajęciach i wykonywanie czynności treningowych może nieść ze sobą ryzyko doznania kontuzji, uszczerbku na zdrowiu, a w skrajnych przypadkach prowadzić do śmierci. Uczestnik oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w obozie.
 • Uczestnik obozu we własnym zakresie powinien zadbać o odpowiednie wyposażenie sportowe (odzież oraz obuwie adekwatne do biegania po górach w różnych warunkach atmosferycznych), a także zmienne obuwie do ćwiczeń na sali gimnastycznej.
 • Wszelkie choroby oraz kontuzje uczestnik obozu zobowiązany jest niezwłocznie zgłaszać prowadzącemu obóz.
5. Zmiany warunków obozu - odwołanie, rezygnacja uczestnika etc
 • Organizator może odwołać obóz w przypadku małej liczby zgłoszeń lub w przypadku innych zdarzeń losowych. Odwołanie obozu wiąże się ze zwróceniem całości wpłat uczestnikom obozu.
 • Możliwe jest przeniesienie praw wynikających z uczestnictwa w obozie na innego uczestnika obozu, jednak fakt ten musi być zgłoszony co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem obozu.
 • Uczestnik może zrezygnować z udziału w obozie, jednak musi niezwłocznie poinformować o tym Organizatora. Organizator zwraca 50% wpłat jeśli rezygnacja nastąpiła co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem obozu.
6. Ochrona danych osobowych
 • Administratorem danych osobowych jest Organizator obozu.
 • Uczestnik w formularzu zgłoszeniowym musi podać odpowiednie dane identyfikujące jego osobę oraz aktualny poziom wytrenowania.
 • Uczestnik zobowiązany jest do podania faktycznych i aktualnych danych.
 • Podając te dane uczestnik zgadza się na ich przetwarzanie przez Administratora w zakresie wymaganym do odpowiedniego wykonania usługi.
 • Zgromadzone dane podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Uczestnik akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że zapoznał się z zasadami ochrony danych osobowych i wyraża zgodę na ich przetwarzanie.
 • Uczestnik w każdej chwili ma prawo wglądu, edycji oraz usunięcia zbieranych danych osobowych.
 • Administrator przetwarza tylko i wyłącznie te dane, które były podane przez uczestnika.
 • Uczestnik odmawiając podania danych osobowych lub żądając ich usunięcia jest świadomy tego, że jest to równoznaczne z tym iż Organizator nie będzie mógł zrealizować wobec niego usługi.
 • Administrator danych osobowych nie będzie udostępniał danych osobowych stronom trzecim bez wiedzy i zgody uczestnika.
 • Administrator dołoży wszelkich starań, aby przechowywać dane w odpowiednio wysokim stopniu bezpieczeństwa.
7. Postanowienia końcowe
 • Uczestnictwo w obozie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz akceptacją na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika wykonanego w trakcie obozu w celach dokumentacyjnych i promocyjnych.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie losowe przypadki, w szczególności za wszelkie przypadki spowodowane przez dostarczycieli usług zewnętrznych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wysłania do uczestnik niezapowiedzianych wiadomości email, stanowiących informację w ramach prowadzonych usług oraz realizacji obozu.
 • Spory, które ewentualnie wynikną z wykonywania umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności przez rokowania i porozumienie Stron.
 • Strony, których nie uda się rozstrzygnąc na drodze rokowania, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 • Na wypadek, gdyby niektóre postanowienia niniejszego regulaminu okazały się nieważne, bezskuteczne lub mogłyby być uznane za klauzule niedozwolone, wówczas nie powoduje to nieważności całego regulaminu, a w miejsce nieważnych postanowień zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. W takim przypadku poinformuje uczestnika o zmianie odpowiednich zapisów oraz dacie, z którą wejdą w życie, a także wyśle na adres email pliku z całościowym tekstem regulaminu.
 • Uczestnik w przypadku braku akceptacji nowego regulaminu może zrezygnować w każdym momencie z udziału w obozie.
 • Adres kontaktowy do wszelkich zapytań, uwag, spostrzeżeń - kontakt@planbieganie.pl

Płatności obsługiwane przez