Statut Klubu Sportowego Plan Bieganie

S T A T U T

Klubu Sportowego „Plan Bieganie”

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§ 1

 1. Klub Sportowy „Plan Bieganie”, zwany dalej “Klubem” jest klubem sportowym działającym w formie stowarzyszenia, zrzeszającym dzieci, młodzież i osoby dorosłe.
 2. W skrócie używana jest nazwa KS „Plan Bieganie”.

§ 2

1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Klubu jest miasto Sieradz.

§ 3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§ 4

Klub działa na podstawie:

 1. z ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1599 z późń. zm.),
 2. ustawy z 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261),
 3. niniejszego statutu.

§ 5

Klub może używać pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

Klub może być członkiem okręgowych, regionalnych oraz ogólnokrajowych związków sportowych, stowarzyszeń i organizacji.

Rozdział II

Cel i środki działania

§ 7

Celem Klubu jest:

 1. rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji,
 2. szerzenie wiedzy dotyczącej zdrowej aktywności fizycznej i popularyzacja wszelkich form aktywności fizycznej,
 3. podnoszenie poziomu sportowego ze szczególnym uwzględnieniem sportu dorosłych, jak również dzieci i młodzieży,
 4. zapewnienie swoim członkom możliwości uprawiania sportu,
 5. planowanie i organizowanie życia sportowego swoich członków w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Klubu,
 6. organizowanie i uczestniczenie w zawodach i imprezach sportowych,
 7. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu,
 8. realizacja zadań sportowych, rekreacyjnych i turystycznych jako programu wychowawczego dla dzieci i młodzieży we współpracy z innymi stowarzyszeniami i klubami sportowymi na terenie kraju i Unii Europejskiej,
 9. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również tworzenie dogodnych warunków w tym zakresie,
 10. integrowanie środowisk biegowych na terenie swego działania.

§ 8

Klub realizuje swe zadania statutowe poprzez:

 1. współdziałanie z władzami sportowymi, samorządowymi, państwowymi, kościelnymi oraz innymi stowarzyszeniami sportowymi,
 2. tworzenie odpowiednich warunków dla uprawiania sportu, rehabilitacji, rekreacji i turystyki poprzez szkolenie i zapewnienie kadry trenersko – instruktorskiej, opieki lekarskiej, organizatorów sportu, rekreacji, turystyki i imprez sportowych,
 3. wycieczki, obozy, szkolenia, turnieje, biwaki, rajdy,
 4. organizowanie imprez o zasięgu ogólnokrajowym, wojewódzkim i lokalnym,
 5. organizowanie i prowadzenie zajęć szkoleniowych i pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych,
 6. uczestniczenie w zawodach sportowych rangi regionalnej, krajowej i międzynarodowej,
 7. podejmowanie innych przedsięwzięć dla realizacji zadań statutowych.

§ 9

1. Klub opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swych członków i działaczy oraz pomocy swych sympatyków.

2. Do prowadzenia swoich spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

Rozdział III

Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych,

§ 11

 1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być pełnoletni zawodnicy, działacze i sympatycy, którzy złożą pisemną deklarację i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.
 2. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, niezależnie od obywatelstwa, zasłużone szczególnie dla rozwoju Klubu.
 3. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne lub fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, uznające i wspierające materialnie działalność Klubu.

§ 12

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. wybierania i bycia wybieranym do władz Klubu oraz posiadają głos stanowiący,
 2. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z prawem wyborczym z wyjątkiem małoletnich poniżej 16 roku życia,
 3. zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu oraz oceniać ich działania,
 4. uczestnictwa w krajowych i zagranicznych zawodach i imprezach sportowych oraz szkoleniowych organizowanych przez Klub na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,
 5. korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu
 6. korzystanie z innych uprawnień wynikających z działalności statutowej Klubu.

2. Członkowie wspierający maja prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

3. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

§ 13

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno-finansową dla Klubu.

§ 14

Członkowie wspierający mają prawo do:

 1. uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu.
 2. zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu,
 3. korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 15

Do obowiązków członków Klubu należy:

 1. branie czynnego udziału w działalności Klubu,
 2. przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu,
 3. godne reprezentowanie barw Klubu,
 4. płacenie składek na zasadach ustalonych przez Zarząd Klubu

§ 16

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

 1. dobrowolne wystąpienie Członka zgłoszone na piśmie do Zarządu,
 2. skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
 3. umyślnego naruszenia postanowień statutu,
 4. nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy,
 5. działania na szkodę Klubu,
 6. zgonu Członka Klubu
 7. rozwiązania Klubu.

Rozdział IV
Władze Klubu

§ 17

1. Władzami Klubu są:

 1. Walne Zebranie Klubu,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Władz trwa 5 lat. Wybór Władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.

3. Uchwały wszystkich Władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 18
Walne zebranie

 1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na pięć lat oraz co roku jako Zebranie Sprawozdawcze, przy czym miejsce, termin i porządek zebrania podane są do wiadomości członków nie później niż 14 dni przed datą Zebrania.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
 4. na wniosek Zarządu Klubu,
 5. na wniosek Komisji Rewizyjnej
 6. na wniosek 1/3 ogółu członków Klubu.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 19

W Walnym Zebraniu Klubu biorą udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie.

§ 20

 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
 2. uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności klubu,
 3. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. uchwalanie – na wniosek Komisji Rewizyjnej – absolutorium dla Zarządu Klubu,
 5. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie, rozwiązaniu się Klubu oraz w sprawach majątkowych, 
 7. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.
 8. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 50% członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie tego samego dnia bez względu na liczbę obecnych członków Klubu.
 9. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 21
Zarząd Klubu

 1. Zarząd Klubu składa się od dwóch do pięciu członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.
 2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na trzy miesiące.
 3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 50% liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi, Wiceprezesowi działającemu wspólnie z Sekretarzem.
 5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 6. Zarząd działa w oparciu o roczny plan pracy, zatwierdzony przez swoich członków.
 7. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Wysokość wynagrodzenia jest ustalana przez Zarząd.

§ 22

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami, a w szczególności:

 1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,
 3. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
 4. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
 5. przyjmowanie i skreślanie członków,
 6. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 7. podejmowanie decyzji w zakresie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia,
 8. składanie sprawozdań z działalności Klubu.

§ 23

 1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Usunięty lub zawieszony w czynnościach członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zarządu Klubu w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§ 24
Komisja rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się od 2 do 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.
 3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
 4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o roczny plan pracy, zatwierdzony przez swoich członków.
 5. Komisja Rewizyjna:
 6. przeprowadza co najmniej raz w roku kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
 7. może żądać od Zarządu wyjaśnień dotyczących jego działalności,
 8. wydaje zalecenia pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określa terminy oraz sposoby ich usunięcia,
 9. składa sprawozdania z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawia wnioski o udzieleniu lub odmowie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 10. ma prawo składania zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działalności Klubu,
 11. występuje z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

§ 25

 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 14 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

§ 26

W przypadku powstania wskutek wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 50% składu określonego statutem.

Rozdział V
Wyróżnienia i kary

§ 27

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu mogą być przyznawane wyróżnienia i nagrody.
 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd .

§ 28

 1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu — Zarządowi przysługuje (zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu) – prawo wymierzania następujących kar:
  1. upomnienia,
  1. nagany,
  1. zawieszenia w prawach członka na okres do 6 miesięcy,
  1. wykluczenia z Klubu.
 2. Od kary wymierzonej przez Zarząd Klubu członkowi przysługuje prawo do odwołania się od Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o ukaraniu.
 3. Uchwała Walnego Zebrania Członków o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział VI
Majątek i fundusze

§ 29

 1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Na fundusze Klubu składają się:
 3. składki członkowskie,
 4. darowizny i zapisy, spadki,
 5. dobrowolne wkłady i wpłaty osób fizycznych i prawnych,
 6. dotacje,
 7. dochody z majątku,
 8. środki pochodzące z działalności statutowej,
 9. inne wpłaty

§ 30

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są dwa podpisy spośród następujących osób: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, upoważniony członek Zarządu.

Rozdział VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 31

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 32

 1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu podjęta zostaje na Walnym Zebraniu Członków i określa likwidatora, sposób likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Klubu.
 3. Po zakończeniu likwidacji Klubu likwidator występuje do organu rejestrującego z wnioskiem o wykreślenie Klubu z rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej.